เกี่ยวกับเรา

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Office of Academic Resources and Information Technology )

 

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เป็นแหล่งรวบรวมทรัพยากรสารนิเทศทุกสาขาวิชาและเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารที่ ทันสมัย เพื่อให้บริการสารนิเทศในรูปแบบต่างๆ เช่น สื่อโสตทัศนวัสดุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และให้บริการทางด้านเทคโนโลยีการศึกษาแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย และผู้ที่สนใจทั่วไป ในปี 2548 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทำการพัฒนาระบบบริการโดยใช้เทคโนโลยีในรูปแบบของห้องสมุดเสมือน (Virtual Library) เพื่อประสิทธิภาพของงานบริการด้านเทคนิคการสืบค้น เข้าสู่ระบบ Intranet และ Internet พร้อมทั้งดำเนินการงานโครงการเครือข่ายงานสารนิเทศ งานผลิตและพัฒนามัลติมีเดีย และงานพัฒนาห้องสมุดเสมือน เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการและก้าวไปให้ทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงและวิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับสากล
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เกิดจากส่วนงาน 2 ส่วน คือ ส่วนงานสารสนเทศและศูนย์วิทยบริการ ในปี พ.ศ.2548 ตามโครงสร้างใหม่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ทั้งนี้เพื่อให้มีการรวมงานบริการที่ทำหน้าที่คล้ายกันเข้าด้วยกัน นำมาสู่การใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด

     สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย 4 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่ศาลายา พื้นที่เพาะช่าง พื้นที่วังไกลกังวล และพื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.